MARNI

라운드 넥 스웨터

₩0.00

MARNI(마르니)의 라운드 넥 스웨터. 옐로 색상, 리브드 크루 넥, 드롭 숄더, 긴소매, 리브드 헴과 커프스, 박시 핏.

  • 42, 44, 46

YOU MIGHT ALSO LIKE

BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH
BUY AT FARFETCH